Du är här

Om Villa Björkudden

Villa Björkudden startades 2001 och ingår sedan 2017 i Team Olivia-koncernen. 

Villa Björkuddens verksamhet består av LSS-boende med 6 lägenheter för vuxna personer från 18 år tillhörande personkrets 1. I samma trappuppgång som lägenheterna finns en gemensam lägenhet på 120 kvm där personal och boende äter och umgås tillsammans. Nära boendet finns Villa Björkuddens dagliga verksamhets lokaler.  Både LSS-boendet och daglig verksamhets lokaler är belägna i Gyttorp strax utanför Nora.  

Värdegrund

Villa Björkudden har en humanistisk värdegrund och tror på människors förmåga att utvecklas som individer. Alla på Villa Björkudden ska mötas med respekt och empati.

Arbetssätt och kvalitetsutveckling

Vårt arbetssätt bygger på att vi tillsammans hittar kvalitativa lösningar anpassade till varje enskild individ. Vi arbetar enligt gällande lagstiftning och föreskrifter (SOSFS). Våra verksamheter präglas av närhet och tillgänglighet i en utvecklande miljö där den enskilde är i fokus. Detta uppnår vi genom medarbetarnas kunskap, kreativitet och pedagogiska förmåga men framförallt förmågan att ge omsorg med känsla som baseras på vår humanistiska värdegrund och tro på människors förmåga att utvecklas som individer.

Vi fokuserar vårt arbete på att synliggöra och JAG-stärka individen genom att kontinuerligt bedriva en positiv och upplevelsebaserad verksamhet.
Det absolut viktigaste i all vår verksamhet är att alltid visa individen respekt. 

Respekt i kombination med TRYGGHET och STRUKTUR ger individen den tydlighet och stabilitet som utvecklar och skapar LIVSGLÄDJE. 

Utveckling

Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling, undersökningar och uppföljningar av insatserna och möter ständigt nya krav och spännande utmaningar i vårt arbete.  Villa Björkudden följer branschens utveckling och vi uppmärksammar förbättringsområden, utbildar personal systematiskt samt genomför undersökningar och uppföljningar inom aktuella områden. Målet är att våra kunder ska vara nöjda. Vårt arbete följs kontinuerligt upp i såväl egen regi som i samverkan med andra bolag inom Team Olivia. Kvalitet ska alltid stå i fokus inom våra verksamheter. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser enligt SOSFS 2011:9.  Villa Björkuddens kvalitetsäkring säkerställer att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionhindrade. 

Samarbete

Då vi ligger geografiskt nära Kungsängen i Nora AB:s verksamheter finns ett samarbete mellan bolagen kring specifik kompetens, lokaler och administration. 

Ägare och Styrelse

AB Villa Björkudden ingår i Team Olivia koncernen.  

Ekonomi

För mer information om vår ekonomi, klicka här